Privacyverklaring

Aannemersbedrijf Geven BV, gevestigd aan de Ommelseweg 48, 5721 WV Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Aannemersbedrijf Geven BV
Ommelseweg 48
5721 WV Asten
Tel: 0493-693773
www.gevenaannemersbedrijf.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aannemersbedrijf Geven BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van uw relatie tot ons verwerken wij mogelijk onderstaande persoonsgegevens:

 

NAW gegevens
Contactgegevens
Geboortedatum
BTW nummer
KVK nummer
BTW nummer
Bankrekeningnummers
Mandagenregisters
Var-verklaring
Kopie ID
Personeelsdossier
BSN nummer
Verklaring betalingsbedrag
Uittreksel KVK

 

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij verwerken ook geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@gevenaannemersbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

 

Aannemersbedrijf Geven BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen en of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst

Dit doen wij op basis van de volgende grondslagen:

  • Overeenkomst

 

  • Wettelijke verplichting
  • Toestemming

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

 

Aannemersbedrijf Geven BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Bewaartijd persoonsgegevens:

 

Aannemersbedrijf Geven BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zolang als de wet voorschrijft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Aannemersbedrijf Geven BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemersbedrijf Geven BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

Aannemersbedrijf Geven BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf Geven BV en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gevenaannemersbedrijf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


Aannemersbedrijf Geven BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Aannemersbedrijf Geven BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gevenaannemersbedrijf.nl